Soalan; ust agen dropship ada masalah tak dari segi syarak.  kita iklan barang harga rm100,  nyatakan ciri dan sifat barang, tapi barang tidak ada dengan kita. ada dengan pemilik. bila pembeli bank in pada kita rm100, kita transfer pada pemilik rm80. pemilik pos direct kepada pembeli. kita dapat komisen rm20. apa hukumnya?

Jawapan;

Bismillah, walhamdulillah, wassolatu ala Rasulillah.

Bentuk perniagaan di atas mirip kepada akad Salam (tempahan) dalam Islam, maka ia tertakluk dengan syarat-syarat yang ditetapkan Nabi SAW dalam hadisnya; "Sesiapa melakukan akad tempahan dalam (jual-beli) sesuatu hendaklah dia melakukan tempahan dalam sukatan yang ditentukan atau timbangan yang ditentukan dan dengan tempoh yang ditentukan" (HR al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu 'Abbas RA).

Dalam muamalat tersebut, antara perkara yang saya andaikan;

1. Akad antara penjual dan pembeli; akad salam (tempahan)

2. Akad antara penjual dan pembekal pula; akad jual-beli dan akad tawkil (iaitu penjual mendapatkan produk yang ditempah oleh pembeli tadi dengan membelinya dari pembekal dan mewakilkan kepada pembekal untuk menghantarnya kepada pembeli. Pembelian dari pembekal boleh secara tunai dan boleh secara bayaran bertangguh).

3. Antara syarat yang ditetapkan fuqahak ke atas akad salam ialah;

a) Bayaran harga mesti tunai ketika akad. Hanya produk/barangan sahaja yang dibenarkan bertangguh.

b) Ciri-ciri produk mesti diberikan dengan jelas

c) Tarikh penyerahan/penerimaan barang mesti ditetapkan

Oleh demikian, sebelum menerima bayaran dari pembeli, penjual perlu pastikan stok produk masih ada dan dapatkan makluman dari pembekal berkenaan tarikh penghantaran dan penerimaannya (untuk dimaklumkan dengan tepat kepada pembeli).

4. Dhaman (jaminan/tanggungan) ke atas barang itu bagi pembeli mesti atas pembeli, bukan atas pembekal, kerana pembekal tiada sebarang akad dengan pembeli. Nabi SAW bersabda; "الخراج بالضمان" (hasil/keuntungan berhak dengan kerana tanggungan/tanggungjawab) (Sunan al-Tirmizi; 1285, hasan soheh). 

Syarat-syarat selebihnya boleh dibaca dalam ulasan sebelum ini tentang; Perniagaan Online (http://ilmudanulamak.com/index.php/topik/ekonomi-kewangan/208-panduan-bisnes-online).

Lontaran di atas hanya pandangan saya sahaja. Pembaca perlu juga merujuk pandangan-pandangan yang lain.

Wallahu a'lam.

 

Rujukan;

1. Antara fatwa yang boleh dirujuk; 

https://ar.islamway.net/fatwa/76913/%D9%87%D9%84-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A3%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%84%D9%83

Bismillah, walhamdulillah, wassolatu ala Rasulillah,

Kalimah rawatib (رواتب) berasal dari kalimah ratib () yang bermaksud yang tetap. Dari segi Syarak, sunat-sunat rawatib ialah sunat-sunat yang disyariatkan untuk dilakukan secara tetap. Menurut ulamak-ulamak mazhab Syafiie; sunat-sunat rawatib merangkumi sunat-sunat yang mengiringi ibadat fardhu atau yang terhenti pada ibadat lain dan sunat-sunat yang mempunyai waktu tertentu seperti solat hari raya, dhuha dan terawih.

Di sisi kebanyakan fuqahak, sunat-sunat rawatib dimaksudkan kepada solat-solat sunat yang mengiringi solat-solat fardhu sama ada qabliyahnya atau ba'diyahnya, yakni ia tidak dilakukan bersendirian tanpa kehadiran solat fardhu. Namun dalam mazhab Syafiie, sunat-sunat rawatib tidak hanya ada dalam solat, akan tetapi dalam puasa juga ada sunat-sunat rawatib antaranya puasa 6 hari dalam bulan Syawal.

Antara hukum berkaitan sunat-sunat rawatib ini ialah;

1. Digalakkan menjaganya, yakni melakukannya secara tetap dan berterusan.

2. Sebahagian ulamak berkata; makruh meninggalkannya dengan sengaja tanpa sebarang keuzuran. Malah ada yang berkata; orang yang mengabaikan rawatib yang muakkad tidak diterima syahadah (kesaksiannya).

3. Menurut Imam al-Nawawi; di sisi mazhab kami (mazhab Syafiie); sunat menggantikan (mengqadha) sunat-sunat rawatib yang terluput. Namun menurut Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad; tidak sunat menggantikannya.

4. Mengenai puasa 6, Imam Ibnu Hajar al-Haitami berkata; mam Ibnu Hajar al-Haithami menyebutkan; jika seorang itu luput/tertinggal (keseluruhan) puasa Ramadhannya, lalu dia mengqadhanya sepanjang Syawal, disunatkan dia berpuasa 6 dalam bulan Zul Qaedah kerana puasa ratib apabila luput (tertinggal), sunat diqadha (diganti) (Tuhfah al-Muhtaj).

Wallahu a'lam.

Rujukan;

1. al-Mausu'ah al-Fihqiyyah al-Kuwaitiyyah, 25/275-284

2. Hasyiyah Qalyubi 'ala Syarh al-Mahalli; 1/210.

3. al-Majmuk; 4/43

4. Syarah al-Yaqut al-Nafis, m.s. 194.

5. Tuhfah al-Muhtaj, 3/457

Surah al-Hijr; 29, al-Isra'; 85, al-Fajr; 27-30.

Ada sesuatu yang hebat pada ruh manusia hingga Allah memerintahkan sekelian malaikat supaya sujud (hormat) kepada Adam AS sebaik ruh itu ditiupkan ke dalam jasad Adam AS;

Untuk ulasan lebih lanjut sila klik link dibawah:

https://www.facebook.com/ahmadadnan.fadzil/posts/3572076896153483

Nabi SAW bersabda;
.
"Allah SWT akan menyerikan wajah seorang yang mendengar ucapanku, lalu dia mengingatinya dan menyampaikannya sebagaimana yang didengarinya (dariku)" (Sunan al-Tirmizi; 2656, hadis hasan soheh).
.
Kata Imam al-Khattabi;
 
Untuk ulasan lebih lanjut sila klik link dibawah:
 
Perkataan "الحمد" (pujian) disebut 27 kali dalam al-Quran. Menurut ulamak, al-hamdu bermaksud menyebut zat yang dipuji dengan sifat-sifat kesempurnaan sebagai tanda membesarkannya dan mengasihinya.
.
Dalam kewujudan ini tiada zat yang memiliki sifat kesempurnaan melainkan satu sahaja iaitu Allah. Kerana itu, hanya Dia sahaja yang layak dipuji. Semua kalimah pujian dalam al-Quran ditujukan kepada Allah;
 
Untuk ulasan lebih lanjut sila klik link dibawah:
 

TOBAQAT 1 (MURID-MURID IMAM AL-SYAFIIE & ULAMAK SYAFIYYAH KURUN IMAM SYAFIIE WAFAT)

MURID-MURID IMAM SYAFIIE

1. Al-Humaidi; Abu Bakar Abdullah bin al-Zubair al-Qurasyi al-Makki (w 217 hijrah)

2. al-Buwaiti; Abu Yaakub Yusuf bin Yahya al-Qurasyi (w 232 hijrah)

3. Ibnu Miqlash (ابن مقلاص); Abu 'Ali Abdul Aziz bin Ayyub bin Miqlash (w 234 hijrah)

4. al-Muzani; Abu Ibrahim Ismail bin Yahya (w 264 hijrah)

5. Harmalah; Abu Najib Harmalah bin Yahya (w 243 hijrah)

6. Abu Tsur (أبو ثور); Ibrahim bin Khalid al-Baghdadi (w 240 hijrah)

7. al-Rabi' al-Muradi; Abu Muhammad al-Rabi' bin Sulaiman (w 270 hijrah)

8. al-Rabi' al-Jizi; Abu Muhammad al-Rabi' bin Sulaiman al-Azdi (w 256 hijrah; Siyar A'lam al-Nubalak).

9. al-Karabisi; Abu 'Ali al-Hasan bin 'Ali al-Baghdadi (w 245 hijrah).

10. al-Za'farani; Abu 'Ali al-Hasan bin Muhammad (w 249 hijrah)

11. Yunus al-Misri (w 264 hijrah)

12. Musa bin Abi al-Jarud (w )

13. Muhammad bin al-Hakam (w 268 hijrah)

ULAMAK-ULAMAK SYAFIIYYAH KURUN IMAM SYAFIIE WAFAT (200-300 hijrah)

14. al-Anmati (الأنماطي); Abu al-Qasim Usman bin Sa'ad al-Baghdadi al-Anmati (w 288 hijrah)

- murid al-Muzani dan al-Rabi'.

15. al-Busyaji (البوشنجي); Abu 'Abdillah Muhammad bin Ibrahim al-'Abdi al-Busyanji (w 290 hijrah)

16. al-Marwazi; Muhammad bin Nasr (w 294 hijrah)

- Belajar dari murid Imam al-Syafiie di Mesir.

17. al-Harbi; Abu Ishaq Ibrahim bin Ishaq al-Harbi (w 285 hijrah).

18. al-Tirnizi; Abu Jaafar Muhammad bin Ahmad al-Tirmizi (w 295 hijrah)

- Belajar dari al-Rabi'

- Tinggal di Baghdad

19. al-Junaid; Abu al-Qasim Junaid Muhammad bin Junaid al-Baghdadi (w 298 hijrah)

- Belajar dari Abu Tsur di Baghdad

20. Ibnu Binti al-Syafiie; Ahmad bin Muhammad bin Abdillah (w )

- Ayahnya (Muhammad) berkahwin dengan anak perempuan Imam al-Syafiie bernama Zainab, maka dia adalah cucu Imam al-Syafiie dari sebelah ibunya

- Ayahnya tergolong dari Ashab Imam Syafiie.

 

TOBAQAT KE 2 (KURUN KE 4 H; 300 - 400 HIJRAH)

Tahun 300-350;

21. Ibnu Suraij;

22. Mansur al-Tamimi

23. Abu Yahya al-Saji

24. Abu al-Toyyib bin Salamah

25. Ibnu Khuzaimah; Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah

26. al-Qazwaini; Abdullah bin Jaafat

27. al-Sajistani; Abu Bakar Ahmad bin Abdillah

28. al-Zubairi

29. Abu Ubaidillah al-Baghdadi

30. Ibnu Khairan al-Baghdadi

31. Ibnu al-Wakil

32. Ibnu al-Munzir

33. al-Tsaqafi al-Nisaburi

34. al-Ishtikhiri (الاصطخري);

35. al-Shairafi

36. Abu Yahya al-Balkhi

37. Ibnu al-Qash

38. Abu Ishaq al-Marwazi

39. al-Shabghi

40. Ibnu al-Haddad

41. Ibnu Abi Hurairah

42. Abu al-Walid al-Nisaburi

43. al-Tobari

44. Abu Bakar al-Farisi

45. Abu al-Saib; Qadhi al-Qudhat

46. Abu Bakar al-Khaffaf

47. Ibnu Yusuf

48. Abu Bakar al-Mahmudi

49. Abu al-Thayyib al-Sawi

50. Abu al-Husain al-Nasawi

51. Ibnu Mihran

52. al-Shobuni

53. al-Torsusi

54. al-Istirabazi

Tahun 351-400

55. Ibnu al-Qattan

56. al-Qadhi Abu Hamid al-Marwazi

57. al-Qaffal al-Syasyi

58. Ibnu 'Ifris al-Duri (ابن عفريس الدوري)

- Pengarang Jamu' al-Jawami'

59. Ibnu al-Mirzaban

60 Abu Sahl al-So'luki

61. al-Azhari

62. Abu Bakar al-Isma'ili

63. Abu Zaid al-Marwazi

64. al-Jurjani

65. al-Dariki

66. al-Sarjasi

67. al-Ishtikhri 

68. al-Daruqutni

69. al-Khatani

70. Abu Zakaria

71. Zahir al-Sarakhsi

72. Ibnu Laal al-Hamadani

73. Abu Muhammad al-Baqi

74. al-Khudhari

75. Abu 'Ali al-Zujaji

76. al-Qayshari

77. 

 

Sama seperti bersedekah dan menjadi penyucian diri (Soheh Ibnu Hibban; 903). Elok diamalkan pada malam-malam 10 terakhir ramadhan di samping amalan-amalan lain. Mudah-mudahan kita bertemu Lailatul-Qadar.

Sila klik link dibawah:

https://www.facebook.com/ahmadadnan.fadzil/posts/3505873419440498

Bagi yang sakit, manfaat keberkatan Ramadhan ini untuk berdoa. Insya Allah, disembuhkan Allah.

.
 
Nama Allah ini disebut lebih 100 kali di dalam al-Quran. Terangkum di dalam nama ini semua nama-nama Allah yang lain dan segala sifat kesempurnaan Allah. Kerana itu, nama ini dipilih Allah untuk hamba-hambaNya sebagai penyaksian mereka kepada ketuhananNya. Semua Rasul yang diutuskan Allah bersaksi dengan kalimah yang sama; "لا إله إلا الله".
.
Menurut ulamak,
 
Untuk ulasan lebih lanjut sila klik link dibawah:
 
Ar-Rabb (الرب) disebut 974 kali dalam al-Quran, iaitu nama terbanyak bagi Allah setelah kalimah Allah (2964 kali). Nama ini mempunyai kelebihan tersendiri, kerana hampir keseluruhan doa dalam al-Quran menggunakan nama ini, iaitu;
 
Untuk ulasan lebih lanjut sila klik link dibawah:
 

Buku & Artikel

Klik Masuk

Masuk sini untuk kompilasi buku dan artikel susunan Ustaz Ahmad Adnan.

Go to top
JSN Pixel 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework